O Alquimista – Paulo Coelho

~ Nhà Giả Kim của Paulo Coelho ~

http://paulocoelhoblog.com/

Continue reading O Alquimista – Paulo Coelho

Advertisements

The power of a positive NO

Lời Từ Chối Hoàn Hào – cách nói KHÔNG mà vẫn có được SỰ ĐỒNG THUẬN

Tác giả: William Ury.

Tại sao khi thì là khi lại là Không?

Continue reading The power of a positive NO